ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
รองเลขาธิการฯ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคใต้
วันที่ 23 ก.ค. 2562
เมื่อวันที่ 15  กรกฎาคม 2562 นายอเนก  มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (สพต.) พร้อมด้วย นายสุริยนต์  ธัญกิจจานุกิจ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นางอรุณี  จันทร์แจ่มศรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ นางวีนัส  นาคสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ส.ก.บ.ภ.) และ สพต. เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานของ สพต. ในด้านการขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาค ภายใต้กลไกคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) ณ ห้องประชุม สพต. จังหวัดสงขลา 

ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของ สพต. อาทิ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีอุทยานธรณีโลกสตูล การติดตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาคใต้ และการติดตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด รวมทั้งได้มีการหารือเรื่องการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ (SDC/SbDC) 

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้มอบนโยบายการทำงานเชิงพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่ สพต. ซึ่งควรมีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และให้ความสำคัญกับการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบอย่างละเอียด ทั้งในด้านศักยภาพและปัญหา เพื่อให้สามารถจัดทำประเด็นการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สายงานภาคและพื้นที่ ได้เข้ารับการอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมศักยภาพในการทำงานเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ข่าว/ภาพ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์