ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช.จัดอบรมหลักสูตรการป้องกันและลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานตามระเบียบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ
วันที่ 15 ก.ค. 2562
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานต้อนรับและกล่าวเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานตามระเบียบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ ห้อง 521 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 90 คน

รองเลขาธิการฯ กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมหลักสูตรในครั้งนี้ แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 วัน  วันแรกเป็นการฝึกอบรมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ โดยมี อาจารย์ผุสดีพร  อยู่ยงสินธุ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ จากกรมบัญชีกลาง เป็นผู้บรรยาย และวันที่สองเป็นการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดจ้างที่ปรึกษาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมี อาจารย์สามารถ  แสงรินทร์ นิติกรชำนาญการ จากกรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากร ทั้งนี้ได้จัดให้มีถ่ายทอดด้วยระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค ทั้ง 4 ภาค พร้อมทั้งจัดให้มีการบันทึกวีดิทัศน์ เพื่อที่จะได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ที่สนใจสามารถนำไปศึกษาและทบทวนได้ในภายหลัง 

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมคือ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวทางเดียวกัน  และเป็นการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจผิดพลาดในด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ  อันจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมของผู้ปฏิบัติงานให้สามารถให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ภาคประชาชนและผู้ที่มาใช้บริการ ได้มีความสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น บนพื้นฐานความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตามระเบียบด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุในโอกาสต่อไป  

ข่าว / ภาพ : ธนเทพ ปลายแก่น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์