ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
จัดอบรมการจดบันทึกข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพบุคลากร สศช. 
วันที่ 15 ก.ค. 2562
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการหลักสูตรการจดบันทึกข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ (Note-Taking Workshop)  ณ ห้อง  511 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี ดร.ศิญาณี  หิรัญสาลี อาจารย์พิเศษวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรและผู้นำฝึกกระบวนการ มีผู้เข้าร่วมอบรม 25 คน

การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงร่างวาระการประชุม และสรุปข้อมูลสาระสำคัญการเขียนรายงานการประชุม นอกจากนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังได้ฝึกใช้เทคนิคทางด้านการคิด วิเคราะห์ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อช่วยในการบันทึก สรุปประเด็นสาระสำคัญได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และเป็นการช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของการทำงานและการนำเสนองานได้ดีต่อไปในอนาคต  

สำหรับกิจกรรมการฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลด้านการสรุปงานและด้านการบันทึกการประชุม และช่วงที่สอง เป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการบันทึกข้อมูลด้วยภาพและสัญลักษณ์ เพื่อแทนความหมาย 

ข่าว / ภาพ : ธนเทพ ปลายแก่น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์