ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดอบรมสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจแก่นักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2562
วันที่ 12 ก.ค. 2562

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมนักศึกษาฝึกงาน ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) (NESDC Internship 2019) และบรรยายเกี่ยวกับภารกิจและบทบาทหน้าที่ของ สศช. ณ ห้องแถลงข่าว อาคาร 5 สศช.

ต่อจากนั้น นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ได้บรรยายเรื่อง "พระยาสุริยานุวัตร นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของไทย และความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับ สศช.” พร้อมทั้งนำชมตึกสุริยานุวัตร ซึ่งนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ส่วนช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมบอร์ดเกมส์ ให้แก่นักศึกษาฝึกงาน เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติที่ถูกต้อง

สำหรับกิจกรรมวันที่สอง เป็นการฝึกปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้ถึงรูปแบบบุคลิกภาพด้วยเครื่องมือดัชนีวัดรูปแบบบุคลิกภาพ MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) โดยมี นางสาวปาจรียา  สุริวงค์  และ  นายนาริศ  ทิพย์วงศ์ ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท โพเท็นเทีย (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในการจัดอบรมด้วยเครื่องมือดรรชนีวัดบุคลิกภาพ MBTI® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเป็นวิทยากร ซึ่งการจัดกิจกรรมทั้ง 2 วัน นักศึกษาต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (นักเรียนทุน ม.ท.ศ.) นิสิตนักศึกษาที่มารับการฝึกงาน ณ สศช. และนักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (นักเรียนทุน UIS) รวมจำนวน 28 คน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและบทบาทของ สศช. รวมทั้งเรียนรู้ถึงรูปแบบบุคลิกภาพของตนเอง และเข้าใจบุคลิกภาพของผู้ร่วมงาน ที่มีรูปแบบบุคลิกภาพแตกต่างจากตนเอง ทั้งนี้ เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานของตนเองได้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้ในอนาคต

ข่าว : ธนเทพ ปลายแก่น
ภาพ : ปราณี ขวัญเกิด และ เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์