ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประชุมนัดแรก 
วันที่ 5 ก.ค. 2562
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว เป็นประธานการประชุมสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 และเป็นตัวแทนมอบพวงมาลัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดกรรมการและเลขานุการสภา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับทราบภารกิจของสายงานต่างๆ ในสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี จากนั้นได้พิจารณาการจัดตั้งคณะอนุกรรมการที่จำเป็นภายใต้สภาพัฒนาฯ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่สภาพัฒนาฯ มอบหมาย ตลอดจนพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง เพื่อดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
 
กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว เป็นประธานสภา และกรรมการอีก 12 ราย ได้แก่ คุณหญิง ดร.กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา, ดร.คณิศ  แสงสุพรรณ, นายณัฐพร  จาตุศรีพิทักษ์, ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, นายเทวินทร์  วงศ์วานิช, นายนินนาท  ไชยธีรภิญโญ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณรัชตะ  รัชตะนาวิน, รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ, รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์  ภูมิรัตน, รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ และนายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ  นอกจากนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการสภาโดยตำแหน่งอีก 8 ราย ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ
 
สำหรับอำนาจหน้าที่โดยสรุปของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีดังนี้
1. กำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งของประเทศและของโลก
2. จัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และให้ความเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่างๆ ต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
4. เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและโครงการพัฒนา เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
5. พิจารณาข้อเสนองบประมาณประจำปีของรัฐวิสาหกิจซึ่งมิใช่บริษัทมหาชน จำกัด สำหรับสินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจำนวนเงินที่ใช้จ่ายเพื่อการนี้ ไม่ว่าจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ยืม เงินกำไรที่ได้สะสมไว้แล้ว หรือเงินอื่นใดก็ตาม โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ตามประกาศที่สภากำหนด และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่สภามอบหมาย
7. เชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง คำอธิบาย ความเห็น หรือคำแนะนำได้เมื่อเห็นสมควร
8. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสภา หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
 
 
ข่าว/ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์