ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุมคณะทำงานร่วมเฉพาะกิจไทย-เมียนมา ว่าด้วยการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก 
วันที่ 27 มิ.ย. 2562
เมื่อเร็วๆ นี้  ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมเฉพาะกิจไทย-เมียนมา ว่าด้วยการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยคือ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (NEDA) และสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเข้าร่วมด้วย ในส่วนของฝ่ายเมียนมา นำคณะโดย U Aung Soe ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และเลขานุการคณะทำงานระดับชาติเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมียนมาเข้าร่วมการประชุมฯ ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ที่ประชุมฯ ได้ร่วมหารือถึงความก้าวหน้าและอุปสรรคของการดำเนินการการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นต่อแนวทางการดำเนินการในระยะต่อไป และรับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา ซึ่งเสนอขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NEDA ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและออกแบบรายละเอียด มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2562 ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่เมียนมาต่อไป ในการนี้ ที่ประชุมฯ เห็นพ้องถึงความสำคัญของโครงการพัฒนาถนนสองช่องทางอันจะส่งผลให้การพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเดินหน้าสู่ความสำเร็จต่อไป

ที่ประชุมฯ ได้ร่วมหารือถึงโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และการดำเนินการที่ผ่านมาของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle: SPV) ซึ่งร่วมทุน ๓ ฝ่าย ระหว่างไทย เมียนมา และญี่ปุ่น ในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรกให้มีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรม โดยร่วมแสดงความยินดีในการจัดตั้งสำนักงานสาขา ณ นครย่างกุ้ง และการเตรียมแผนโครงการศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเต็มรูปแบบ (Full Field Development) โดยธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation: JBIC) ในการนี้ ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้มีการศึกษาทบทวนโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของ SPV เพื่อจัดทำข้อเสนอรูปแบบ การดำเนินการของ SPV อย่างยั่งยืน และแนวทางการปรับโครงสร้างและบทบาทของ SPV โดยจะได้นำผลการศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเต็มรูปแบบของ JBIC มาประกอบการพิจารณาด้วย

ที่ประชุมฯ ได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในระยะแรกควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในระยะสมบูรณ์ โดยร่วมกันจัดทำแผนแม่บทแบบบูรณาการ (Integrated Master Plan) เพื่อการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเมียนมา ค.ศ. 2018-2030 (Myanmar Sustainable Development Plan: MSDP) ซึ่งอาจจะต้องร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และผลการศึกษาการสำรวจข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาภาคตะนาวศรีและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดย JICA เพื่อหาแนวทางและรูปแบบการประกอบธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาโครงการฯ ในระยะสมบูรณ์ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้หารือถึงการเตรียมการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 9 (the 9th Myanmar-Thailand Joint Coordinating Committee for the Comprehensive Development in the Dawei SEZ and its Related Projected Areas: JCC) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมหรือเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ณ กรุงเนปยิดอ เมียนมา ทั้งนี้ ฝ่ายไทยและเมียนมาเห็นพ้องจัดการประชุมทางไกลผ่าน Teleconference หรือ Videoconference ในเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒ เพื่อหารือในรายละเอียด และจัดเตรียมวาระการประชุม JCC ครั้งที่ ๙ ต่อไป

*************

เรื่อง : กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์