ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดฝึกอบรมวิทยากรเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) แก่ผู้สนใจทั่วประเทศ
วันที่ 21 มิ.ย. 2562
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562  นางชุลีพร  บุณยมาลิก รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. เป็นประธานต้อนรับและกล่าวเปิด การจัดฝึกอบรมวิทยากรผู้สอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) แก่ผู้สนใจทั่วประเทศ ณ ห้อง 511 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมี Professor Maria Rosario Partidario จากมหาวิทยาลัยลิสบอน (Universiadade de Lisboa) ประเทศโปรตุเกส  ผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ และผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 25 คน 

การจัดฝึกอบรมดังกล่าว ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก วันที่ 19 - 20 มิถุนายน  2562  เป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่วิทยากรผู้สอน เพื่อเรียนรู้ถึงกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ณ ห้อง 511 อาคาร 5 สศช. ช่วงที่สอง วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เป็นการจัดให้วิทยากรผู้สอนร่วมกันออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ณ ห้องพัชราวดี 3  โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

โครงการดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่วิทยากรผู้สอนหลักสูตรการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพื่อให้วิทยากรผู้สอนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากทั่วประเทศ โดยวิทยากรที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ได้รับการฝึกปฏิบัติจริงตามหัวข้อหลักสูตรสากลที่ได้กำหนดไว้ และสามารถนำไปใช้ในการวางแผนรูปแบบและระยะเวลาในการบรรยายของวิทยากรในแต่ละท่านได้จริง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 

ข่าว  ธนเทพ ปลายแก่น 
ภาพ เมฐติญา วงษ์ภักดี และ ธนเทพ ปลายแก่น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์