ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีศึกษาดูงาน ณ สศช.
วันที่ 21 มิ.ย. 2562
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สศช. เพื่อรับฟังการบรรยายเรื่อง "แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย” โดย ดร.อานันท์ชนก  สกนธวัฒน์ กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค 

ภายหลังรับฟังการบรรยายเรื่องดังกล่าว นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ได้บรรยายเกี่ยวกับประวัติของพระยาสุริยานุวัตร นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของไทย พร้อมทั้งนำชมพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งคณะอาจารย์และนักศึกษาต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 

พระยาสุริยานุวัตร มีนามเดิมว่า เกิด บุนนาค เกิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2405 มีชีวิตอยู่ระหว่างปี 2405 - 2479 เป็นนักเศรษฐศาสตร์คนแรกของประเทศไทย โดยเป็นผู้เขียนหนังสือ "ทรัพย์ศาสตร์” ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทย และเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าหลายด้าน ทั้งยังเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ด้วย

ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์ 
ภาพ : ปราณี  ขวัญเกิด , เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์