รายงานภาวะสังคม
รายงานภาวะสังคม ปี 2562
วันที่ 6 มิ.ย. 2562
 
ตัวชี้วัดภาวะสังคม 2562 2561
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
การมีงานทำ (พันคน) 37,486 37,782 37,703 37,911 38,404 37,884 37,361
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 1.04 0.98 0.92 0.93 0.96 1.07 1.24
การทำงานต่ำระดับ (พันคน) 193 239 336 233 319 253 336
(ทำงานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ที่พร้อมจะทำงานเพิ่ม)              
สัดส่วนกำลังแรงงานตามระดับการศึกษา (ร้อยละ)              
- ประถมศึกษาและต่ำกว่า 43.94 43.96 44.24 44.81 45.10 45.01 45.68
- มัธยมศึกษาตอนต้น 17.30 16.65 17.06 16.73 16.84 16.69 16.56
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 13.40 13.55 13.34 13.20 13.04 12.94 12.77
- อาชีวศึกษา 3.72 3.66 3.47 3.65 3.68 3.62 3.52
- วิชาชีพชั้นสูง 5.40 5.48 5.37 5.27 5.15 5.28 5.15
- มหาวิทยาลัย 16.24 16.70 16.52 16.34 16.18 16.46 16.32
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเร่งด่วน (ราย)              
- ปอดอักเสบ 62,518 51,005 71,851 59,861 90,160 58,699 74,881
- ไข้เลือดออก 54,052 31,426 15,495 20,499 35,564 24,029 6,830
- มือ เท้า และ ปาก 31,668 12,652 9,142 12,585 32,718 14,626 10,079
- ไข้หวัดใหญ่ 72,054 60,518 132,390 43,628 73,042 25,698 40,995
อัตราการก่ออาชญากรรมต่อประชากรแสนคน 166.10 159.97 150.18 164.87 158.56 163.43 142.64
จำนวนเรื่องร้องเรียน (ราย) 3,989 5,839 2,732 1,823 2,183 1,161 1,766

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์