ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ลงพื้นที่จังหวัดสตูล สำรวจพื้นที่และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
วันที่ 15 พ.ค. 2562
เมื่อวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2562 นายเอนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ลงพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อสำรวจพื้นที่และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy Development) กรณี "อุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)”

การลงพื้นที่ดังกล่าว รองเลขาธิการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ สศช. ได้เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปันหยาบาติก ซึ่งได้นำเรื่องราวของการเป็นอุทยานธรณีโลกสตูล มาสร้างสรรค์ต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะลายผ้ารูปฟอสซิลและสีย้อมจากธรรมชาติ รับฟังการบรรยายแนวคิดการพัฒนาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีโลกสตูล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า  และเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าข้ามควาย 

สำหรับการประชุมปฏิบัติการ ได้มีการหารือร่วมกับส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนราชการระดับจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาอุทยานธรณีโลกสตูล และข้อเสนอแผนงานโครงการให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดของ UNESCO และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ระดับโลก ที่สามารถเชื่อมโยงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อบูรณาการการดำเนินงานของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุทยานธรณีโลกสตูลให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันตลอดห่วงโซ่การพัฒนาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางที่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการไปสู่เป้าหมายที่กำหนด 

ทั้งนี้ แผนงานโครงการดังกล่าวจะได้นำไปบรรจุไว้ในแผนปฎิบัติการพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสตูลตามความเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ต่อไป

ข่าว / ภาพ : สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์