ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
วันที่ 3 พ.ค. 2562
วันนี้ (3 พฤษภาคม 2562) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ ห้องแถลงข่าว อาคาร 5 ชั้น 1 สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ให้ความสนใจร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นจำนวนมาก

เลขาธิการ สศช. กล่าวว่า สศช. ได้จัดงานนี้ขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ซึ่งมีหมายกำหนดการพระราชพิธีในช่วงกลางระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 โดยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราสถลมารค จากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งสำนักงานฯ ได้เชิญชวนให้ประชาคม สศช. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จตามเส้นทางดังกล่าว 

การจัดงานในวันนี้จึงเป็นโอกาสและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งแก่ประชาคมชาว สศช. ในฐานะประชาชนชาวไทยที่จะได้ศึกษาและทำความเข้าใจในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป  

สำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (NESDC Knowledge Sharing Session) NESDC KM Talk หัวข้อ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ในวันนี้ มีวิทยากรซึ่งเป็นข้าราชการ สศช. ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 3/62 จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวโชโนรส  มูลสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม (กสท.) และ นายนพพร  วงศ์วิวัฒน์ รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา (กปผ.) เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำข้อปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ด้านจิตอาสา 904 ของ สศช. จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีของทางหน่วยงานที่ได้มีโอกาสส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านจิตอาสาตามแนวพระราชปณิธาณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดย สศช. ยินดีอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร สศช. ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรจิตอาสาพระราชทานอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ข่าว : ธนเทพ  ปลายแก่น
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์