ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ภาครัฐและเอกชนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่างวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
วันที่ 11 เม.ย. 2562
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ดร.ปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมหารือ Public-Private Dialogue ระหว่างภาครัฐและเอกชนไทยและกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) ของญี่ปุ่น ณ ห้อง 521 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อร่างวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภายหลังปี 2563 (Mekong Industrial Development Vision 2.0: MIDV 2.0) และร่วมหารือในประเด็นที่ยังค้างคา พร้อมทั้งหยิบยกข้อเสนอการดำเนินงานร่วมกับประเทศญี่ปุ่นเพื่อมุ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ MIDV 2.0 ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ MIDV 2.0 มุ่งเน้นการนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (2) ความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และ (3) ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคต่อไป 

จากนั้น Mr. Masao Shimizu ผู้อำนวยการกองเอเชีย-แปซิฟิก กรมนโยบายการค้า กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) ของญี่ปุ่น นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับร่างวิสัยทัศน์ MIDV 2.0 เพื่อให้ที่ประชุมหารือร่วมกัน ทั้งนี้ ผลลัพธ์จากการประชุมหารือ Public-Private Dialogue ในแต่ละประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Mekong-Japan Economic and Industrial Cooperation Initiative: MJ-CI) จะนำไปสู่การหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ MIDV 2.0 ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

ข่าว : กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์