ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สศช.
วันที่ 9 เม.ย. 2562 (จำนวนผู้เข้าชม  404)
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (หลักสูตรปกติ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมสุนทร  หงส์ลดารมภ์ อาคาร 1 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยได้บรรยายเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาประเทศ รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” 

ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์ 
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์