ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ร่วมจัดระบบและพัฒนาข้อมูลเพื่อการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
วันที่ 9 เม.ย. 2562
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นายสุริยนต์  ธัญกิจจานุกิจ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดระบบและพัฒนาข้อมูลเพื่อการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม
การประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยายพิเศษ ได้แก่ นางสาวนงลักษณ์  โงวิวัฒน์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง "การจัดการฐานข้อมูลของระบบราชการไทย”  และนางพรกนก  วิภูษณวรรณ ผู้อำนวยการ TMA Center for Competitiveness สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA: Thailand Management Association) เรื่อง "การจัดระบบข้อมูลตามกรอบสถาบันจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (International Institute for Management Development: IMD)” 
นอกจากนี้มีผู้ให้เกียรติร่วมเสวนา เรื่อง "การจัดระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย” ประกอบด้วย นางสาวลักษณวดี  ธนามี ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ดร.สุรชัย  สถิตคุณารัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) นางศิริพร  ศริพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา นายสุรพล  ศรีเฮือง รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบัญชีงบดุลแห่งชาติ สศช. โดยมี นายสุริยนต์  ธัญกิจจานุกิจ เป็นผู้ดำเนินรายการ
สำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สะท้อนความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริงของประเทศ เสริมสร้างศักยภาพการจัดการและประมวลผลข้อมูลตามหลักวิชาการสถิติ บนความร่วมมือระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของ IMD และสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในการจัดระบบข้อมูลการประเมินขีดความสามารถของประเทศมากยิ่งขึ้น และภาคเอกชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดอันดับของ IMD และ WEF ต่อไป

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์