ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สศช. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ 29 มี.ค. 2562
ตามที่ ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมีภารกิจเพิ่มขึ้น สมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำนาจของ สศช. ให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอำนาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (สศช.) สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สศช. จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 

2. ให้ สศช. มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ การเสนอแนะนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว การพิจารณาแผนงานและโครงการของหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่รวมถึงราชการส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ นโยบายการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การจัดทำแผนพัฒนาบนพื้นฐานความเข้มแข็งด้านวิชาการเพื่อผลักดันไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เป็นองค์กรวิชาการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและตอบสนองความต้องการของประชาชน  

3. สำหรับอำนาจหน้าที่ ประกอบด้วย (1) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (2) ดำเนินงานในฐานะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก รวมทั้งปัญหาและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม และคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งในบริบทประเทศและโลก เพื่อจัดทำข้อเสนอในเชิงนโยบาย และมาตรการการพัฒนาประเทศหรือรองรับผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เสนอคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณา (4) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) จัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม บัญชีประชาชาติของประเทศตามระบบสากล เพื่อประกอบการจัดทานโยบายการพัฒนาประเทศ และรายงานภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป (6) จัดทำกรอบการลงทุนประจำปีของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม (7) จัดทำข้อเสนองบประมาณประจำปีของรัฐวิสาหกิจซึ่งมิใช่บริษัทมหาชน จำกัด สำหรับสินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจำนวนเงินที่ใช้จ่ายและเสนอสภาเพื่อพิจารณา (8) พิจารณาแผนงานและโครงการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม และของรัฐวิสาหกิจที่มีมูลค่าตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งประสานแผนงานและโครงการพัฒนาดังกล่าว เพื่อวางแผนส่วนรวมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (9) สนับสนุนและประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคีที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน แผนงาน และโครงการพัฒนา และการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผน (10) ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย แผน แผนงาน และโครงการพัฒนาที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม รวมทั้งให้คำแนะนาเกี่ยวกับการเร่งรัด ปรับปรุง หรือเลิกล้มโครงการพัฒนาอันหนึ่งอันใดเมื่อเห็นสมควร

4. ให้แบ่งส่วนราชการ สศช. เป็น 5 สำนัก 14 กอง และ 1 ศูนย์ ดังต่อไปนี้ (1) สำนักงานเลขาธิการ (2) กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา (3) กองบัญชีประชาชาติ (4) กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม (5) กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม (6) กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (7) กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8) กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม (9) กองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ (10) กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง (11) กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (12) กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (13) กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค (14) กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน (15) กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (16) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (17) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (18) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และ (20) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ  นอกจากนี้ มีหน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต    

ข่าว :   พุทธิดา  เชี่ยวชาญพานิชย์

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์