ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
คกก. ปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบังคับคดีจราจร
วันที่ 4 มี.ค. 2562
          เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม จัดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายของคณะกรรมการฯ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพในการบังคับคดีจราจร (ศาลจราจร) ในส่วนของการพิจารณาคดีจราจรและแนวทางการแก้ไขปัญหาคดีเมาแล้วขับ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น  250 คน ประกอบด้วย บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมและประชาชนทั่วไป
          การสัมมนาแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก เป็นการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. .... และอภิปรายถึงสภาพปัญหาและความจำเป็นในการมีมาตรการพิเศษ การดำเนินคดีจราจร และการพิจารณาคดีและความผิดในคดีกลุ่มเมาแล้วขับ และช่วงที่ 2 แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย  เพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการสัมมนา ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในมุมมองที่หลากหลายจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการตรากฎหมายเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
          ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะได้นำผลการสัมมนาดังกล่าวไปประกอบการแก้ไขร่างกฎหมาย ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  

ข่าว  :  สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม    
ภาพ :  เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์