ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายแก่ สศช.
วันที่ 22 ก.พ. 2562
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 521 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการ พร้อมมอบนโยบายและติดตามความก้าวหน้าในภารกิจต่างๆ ของ สศช. โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สศช. ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย

รองนายกรัฐมนตรี  ได้มอบนโยบายในการที่จะทำให้ สศช. เป็นหน่วยงานชี้นำการพัฒนาประเทศ จัดทำแผนงานพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ทั้งการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจภายในประเทศ นโยบายด้านดิจิทัล การศึกษา การพัฒนาพื้นที่พิเศษ และตลาดการเงิน ซึ่ง สศช. ต้องชี้นำการทำงานของทุกหน่วยราชการไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นคลังสมอง (Think Tank) ของประเทศ โดย สศช. จะต้องวางบทบาทของตัวเองให้เป็นหน่วยงานกลางที่คิดแนวทางการพัฒนาประเทศออกมาให้เป็นรูปธรรม แยกแต่ละเรื่องออกมาให้มีความชัดเจน และควรมีการแจกแจงรายละเอียดให้หน่วยงานระดับกระทรวงให้เป็นผู้ปฏิบัติงานต่อไป โดยรัฐบาลพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้านเพื่อให้การปฏิบัติงานของ สศช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ จากการแถลงข่าวล่าสุดของ สศช. เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตและปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้มากกว่าร้อยละ 4 เป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจากยังมีข้อจำกัดด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจในหลายประเด็น โดยเฉพาะโครงสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพิงการส่งออกสูงถึงร้อยละ 60-70 ของ GDP ทำให้เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตไม่ครอบคลุมทุกด้าน ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจะต้องให้ความสำคัญกับการเร่งสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจฐานรากกับภาคการส่งออก การเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคการเกษตร การวางแผนพัฒนาเขตพิเศษในพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากการผลักดันโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีการดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ให้มีความชัดเจน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของกลุ่ม CLMVT กับเศรษฐกิจโลก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และตลาดเงินตลาดทุนให้มีความเข้มแข็ง

ข่าว  :  วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ  :  เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์