ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์จัดงานครบรอบการสถาปนา 69 ปี “เหลียวหลัง แลหน้า นำพา สศช. ก้าวไกล”
วันที่ 18 ก.พ. 2562 (จำนวนผู้เข้าชม  427)
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานจัดงานวันครบรอบการสถาปนา 69 ปี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยช่วงเช้า ในพิธีทางศาสนา มีศาสตราจารย์ ดร.พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แสดงสัมโมทนียกถาอันเป็นเป็นสิริมงคลยิ่ง และ ดร.สนิท  อักษรแก้ว ประธานกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายนินนาท  ไชยธีรภิญโญ  กรรมการสภาพัฒนาฯ ให้เกียรติร่วมงาน

จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สศช. 2 คน ได้แก่ นางสาวมัทธนีย์  ภูมิไกล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักบัญชีประชาชาติ และนางมยุรี  ฉิมสุด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ รวมทั้งพิธีมอบทุนการศึกษา และการแข่งขันกีฬา ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

ในช่วงเย็นวันเดียวกัน เลขาธิการ สศช. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครบรอบการสถาปนา 69 ปี  "เหลียวหลัง แลหน้า นำพา สศช. ก้าวไกล” มีใจความสำคัญสรุปได้ว่า เมื่อมองเหลียวหลัง เราได้มุ่งสร้างความเจริญของประเทศโดยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มากมายที่เป็นประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับของสังคม ส่งผลให้รัฐบาลมอบหมายภารกิจให้แลหน้าที่สำคัญ คือการประสานการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ส่งผลให้สภาพัฒน์จำเป็นต้องปรับโครงสร้างและบทบาทขององค์กร ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561และจัดตั้ง "สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา” ที่เน้นภารกิจการมองอนาคตในเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนบทบาทการทำงานของสภาพัฒน์ ให้เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพทางวิชาการที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น และเป็นคลังสมองของประเทศ    

สศช. ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2493 ใช้ชื่อว่า "สำนักงานสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ" มีหน้าที่เสนอความเห็น ให้คำแนะนำและข้อชี้แจงต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ต่อมาในปี 2502 ได้ปรับโครงสร้างการทำงานและเปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ” และจัดทำ "แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ” ฉบับแรกขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศตั้งแต่ปี 2504 เป็นต้นมา และในปี 2515 ได้นำกระบวนการวางแผนพัฒนาสังคมมาใช้ควบคู่กับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง จึงเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น "สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” (สศช.) และล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น "สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” โดยยังคงใช้อักษรย่อ สศช. เช่นเดิม 

ปัจจุบันสำนักงานฯ มีวิสัยทัศน์คือ "เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพสูง" พันธกิจสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การเป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์ หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก และหน่วยงานความรู้สมัยใหม่

ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์ 
ภาพ : วันทนีย์  สุขรัตนี / ปราณี  ขวัญเกิด / เมฐติญา  วงศ์ภักดี / อมรเทพ  ศรีประเสริฐ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์