ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
เชิญร่วมงานมหกรรมยุทธศาสตร์ชาติ BIGBANG “อนาคตไทย อนาคตเรา : Our Country Our Future”
วันที่ 29 ม.ค. 2562
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดจัดงานมหกรรมยุทธศาสตร์ชาติ BIGBANG "อนาคตไทย อนาคตเรา : Our Country Our Future” ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ได้แก่ ความมั่นคง การแข่งขัน การพัฒนาคน ความเท่าเทียม สิ่งแวดล้อม และการจัดการภาครัฐ โดยในวันที่ 30 มกราคม 2562 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการและแสดงปาถกฐาพิเศษ เรื่อง "อนาคตไทย อนาคตเรา : Our Country Our Future” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวต้อนรับและรายงาน ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์   

ภายในงานตลอด 3 วันดังกล่าว มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย นิทรรศการและสื่อผสมต่าง ๆ แบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 เล่าถึงความจำเป็นที่ต้องจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและภาพรวมยุทธศาสตร์ชาติ โซนที่ 2 เล่าถึงประโยชน์ที่ประชาชนแต่ละช่วงวัยจะได้รับจากการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โซนที่ 3 เป็นการสรุปภาพจำ แสดงให้เห็นความสุขทั้ง 6 ด้าน ทั้งความสุขจากความปลอดภัย ความพอเพียง สุขกาย ใจ ปัญญา สุขจากความเสมอภาค สุขยั่งยืน และสุขบริการ 

โดยวันที่ 30 มกราคม 2562 เปิดให้เข้าชมนิทรรศการเวลา 11.00 - 22.00 น. และวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 - 22.00 น. ทั้งนี้ สามารถเข้าชมฟรี พร้อมแสดงความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ชาติได้ตลอดงาน 

จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศ สร้างอนาคตไทยไปด้วยกัน เพราะทุกก้าวของพวกเรา คืออนาคตของประเทศไทย

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์