ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1 /2562
วันที่ 25 ม.ค. 2562
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1 /2562
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

วันนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2562 โดยที่ประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้รับทราบและพิจารณาวาระที่สำคัญดังนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งสำนักงานฯ ได้ปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุม โดยประกอบด้วย 23 แผน ได้แก่ (1) ความมั่นคง (2) การต่างประเทศ (3) การการเกษตร (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (5) การท่องเที่ยว (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (12) การพัฒนาการเรียนรู้ (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (14) ศักยภาพการกีฬา (15) พลังทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน (19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยได้มอบหมายให้สำนักงานฯ ดำเนินการปรับปรุงในรายละเอียดตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป อาทิ การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม ยืดหยุ่นและสามารถปฏิบัติได้จริง การคำนึงถึงกรอบวินัยทางการเงินการคลังของประเทศ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาประชาชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และแนวทางการสร้างการรับรู้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำไปดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการแผนงาน/โครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติใน 15 ประเด็น จำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) การแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งในเชิงโครงสร้างและการบริหารจัดการ รวมทั้งสามารถต่อยอดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ต่อไปได้ (2) การดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในด้านต่าง ๆ มีความพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองได้ (3) การรองรับการเจริญ เติบโตอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่เศรษฐกิจเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ดึงดูดและรองรับการเจริญเติบโตให้กับประเทศ และ (4) การสร้างรายได้ให้กับประเทศ เพื่อขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจที่สำคัญบนฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีโครงการเบื้องต้น รวม 134 โครงการ รวมเป็นวงเงินเบื้องต้นทั้งสิ้น 482,462 ล้านบาท ทั้งนี้ มอบหมายให้ส่วนราชการต่าง ๆ ประสานแจ้งแผนงาน/โครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนฯ เพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ เพื่อพิจารณาและประสานสำนักงบประมาณในการดำเนินการเพื่อใช้เป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 รวมทั้ง มอบหมายให้ส่วนราชการปรับการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ได้รับการจัดสรรแต่ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายให้มีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติใน 15 ประเด็น

ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ โดย (ร่าง) แผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล และประกอบด้วย 7 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (1) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง (2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน (3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ (5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ (7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดตามความเห็นคณะกรรมการและความเห็นของฝ่ายเลขานุการ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบและเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (Big Bang อนาคตไทย อนาคตเรา) ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติให้กับประชาชนทั่วไป โดยจะจัดแสดงสภาพสถานการณ์ และแนวโน้มบริบทต่าง ๆ ของประเทศไทย สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ และผลประโยชน์ที่ประชาชนแต่ละช่วงวัยจะได้รับผ่านการใช้เทคนิค แสง สี เสียงที่ทันสมัย 

ข่าว : กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (กยป.)
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์