ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. เตรียมการบูรณาการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน
วันที่ 22 ม.ค. 2562
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม "การเตรียมการ
บูรณาการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน”
ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมี นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน คณะเจ้าหน้าที่ สศช. ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ธนาคารโลก ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงบประมาณ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เข้าร่วมประชุม 

การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการทำงานการบูรณาการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน พร้อมทั้งอภิปรายเพื่อนำเสนอตัวอย่างการลดความเหลื่อมล้ำที่เป็นรูปธรรมของประเทศที่ประสบความสำเร็จ โดยมี Dr.Birgit Hansl ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย และคณะทำงานของธนาคารโลก ได้แก่ Mr.Salman Zaidi ได้อภิปรายเรื่องแนวโน้มปัญหาความเหลื่อมล้ำทั่วโลกในหัวข้อ "Global Inequity Trends and Experience Measuring Equity” โดยมีการอภิปรายตัวอย่างข้อมูลการเติบโตของรายได้และความเหลื่อมล้ำของประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส รวมทั้ง Dr.Vivi Alatas นำเสนอตัวอย่างการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจนในหัวข้อ "Tackling Inequity: Lessons from Indonesia” 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกับสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำและปัญหายากจนของประเทศไทย พร้อมทั้งนำเสนอตัวอย่างเครื่องมือและแนวทางการดำเนินงานในการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนจากประเทศอินโดนีเซีย "The Case Study of National Team in Accelerating Poverty Reduction (TNP2K)” เป็นกรณีศึกษา จากนั้น นางสาวจินางค์กูร  โรจนนันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน จึงกล่าวปิดการประชุม

ข่าว : ธณัฐ  พวงนวม
ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์