ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
วันที่ 18 ม.ค. 2562
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นายดนุชา  พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมทางวิชาการเรื่อง "การติดตามและประเมินผลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในช่วงระยะครึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12” ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

นายดนุชา  พิชยนันท์ ได้กล่าวว่า การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลภายใต้แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 โดยดำเนินการในด้านโครงสร้างพื้นฐานก่อน ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่ สศช. ดำเนินการเอง (In-house Study) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ประจำปี 2562  ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของ สศช. ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานครึ่งแผนฯ กับภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ รศ.ดร. ดำรงค์  วัฒนา อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.ชนินทร์  มโนภินิเวส ผู้แทนจากธนาคารโลก ผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตรงในด้านการติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ 

การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ ทั้งในมิติการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ จากการลดต้นทุนในการดำเนินงานที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงการสร้างพื้นฐาน เช่น การลดต้นทุนการขนส่ง หรือการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมีต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ที่ประมาณร้อยละ 13.8 ลดลงจากร้อยละ 14.2 เมื่อปี 2557 

นอกจากนี้ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานยังเป็นส่วนสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเม็ดเงินจากการลงทุนที่นับเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนภาครัฐ ซึ่งเฉพาะการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ สศช. รับผิดชอบในการพิจารณาการลงทุนประมาณ 55 แห่ง แต่ละปีมีมูลค่าสูงถึงประมาณ 520,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่องบประมาณรายจ่ายภาครัฐทั้งหมดที่ประมาณร้อยละ 79 และคิดเป็นสัดส่วนเฉพาะงบลงทุนภาครัฐที่ประมาณร้อยละ 23 และด้วยมูลค่าและสัดส่วนต่องบประมาณภาครัฐดังกล่าวมีส่วนช่วยทำให้ GDP ของประเทศเติบโตประมาณร้อยละ 0.1-.03 ซึ่งในจำนวนวงเงินลงทุนประมาณ 520,000 ล้านบาท เป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานถึงประมาณ ร้อยละ 90  และนอกจากผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแล้ว การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานยังมีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม จากการที่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านไฟฟ้า ด้านน้ำประปา หรือด้านการสื่อสาร ได้อย่างทั่วถึง ช่วยให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ    
 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์