ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์จัดฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการลงทุนภาครัฐ”
วันที่ 18 ม.ค. 2562 (จำนวนผู้เข้าชม  384)
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับต้นและระดับกลางในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งบุคคลทั่วไป เข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักบริหารการลงทุนภาครัฐ” ตั้งแต่วันนี้– 31 มกราคม 2562

การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) อยู่ในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศ และแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่สำคัญต่างๆ ของประเทศ ภายใต้สถานการณ์โลกและการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ ฐานะทางการเงินและการคลังของประเทศ ส่งผลให้การตัดสินใจในการลงทุนพัฒนาแผนงานและโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของภาครัฐจำเป็นต้องนำทักษะและวิธีการวิเคราะห์สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน รวมทั้งต้องคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญต่างๆ เช่น สภาพตลาด 
ความต้องการของผู้ใช้บริการ การแข่งขันทางธุรกิจและโครงสร้างอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เป็นต้น 

เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สนับสนุนความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และป้องกันผลกระทบต่อสังคมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศในระยะยาวต่อไป สศช. ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการลงทุนภาครัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และเข้าใจเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทั้งการเงินและเศรษฐกิจ รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญในการลงทุน ตลอดจนช่วยสร้างเครือข่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องและนำไปสู่การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพต่อไป

รูปแบบการอบรม  โดยการบรรยาย การวิเคราะห์กรณีศึกษา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สศช. และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการอบรม 
 ค่าใช้จ่ายในการอบรม 12,500 บาท/ท่าน (รับจำนวนจำกัด)
 อบรมในวันอังคารที่ 5, 12 และ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และศึกษาดูงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกรุงเทพฯ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
 สถานที่จัดอบรม โรงแรมสยามแอทสยาม ดีไซน์โฮเทล กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สศช. www.nesdb.go.th ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับหลักสูตรการอบรม ได้ที่ หมายเลข 08 4388 3706  เกี่ยวกับการเงินและการลงทะเบียน ได้ที่ 06 2384 9715 หรือ Email : nesdb-courses@gmail.com

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์