ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการฯ ต้อนรับผู้แทน JICA ในโอกาสหารือเกี่ยวกับความร่วมมือการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต
วันที่ 24 ส.ค. 2561
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับ Mr.Hiroo Tanaka หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA : Japan International Cooperation Agency) และคณะ ที่เข้าพบและแสดงความยินดีในโอกาสได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการฯ รวมทั้งแนะนำเกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินงานที่ผ่านมาของ JICA ณ ห้องประชุมเดช  สนิทวงศ์ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (Project for Promoting Sustainability in Future Cities of Thailand) 

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของเมืองในอนาคตของประเทศไทย และพัฒนาเครื่องมือหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การจัดทำกรอบแนวคิดการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ระยะที่ 2 การจัดเตรียมแผนการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืนในพื้นที่เมืองนำร่องและการดำเนินงานโครงการนำร่อง และระยะที่ 3 การสรุปและเผยแพร่แนวทางวางแผนและการดำเนินงานในพื้นที่เมืองนำร่อง โดยได้ดำเนินการเมืองนำร่องแล้ว 6 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลเมืองกระบี่ เทศบาลเมืองพนัสนิคม และเทศบาลเมืองน่าน

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่ 
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์