ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
วันที่ 10 ส.ค. 2561
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” ณ โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้นำเสนอแนวทางการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ และการจัดทำแผนงาน/โครงการของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ซึ่งการดำเนินการตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มี 20 เป้าหมาย 24 ตัวชี้วัด 35 ประเด็นยุทธศาสตร์ และได้นำเสนอตัวอย่างแนวทางการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยกรอบการจัดทำแผนแม่บทเริ่มจากยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการรายปี  

นอกจากนี้ ประธานและเลขานุการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ได้ร่วมชี้แจงภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน ประกอบด้วย พลเอก วรพงศ์  สง่าเนตร ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ศาสตราจารย์ ธนวัฒน์  จารุพงศ์สกุล ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม นายพงศ์โพยม  วาศภูติ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   นายชาญวิทย์  ผลชีวิน เลขานุการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ ดร.อนันตโชค  โอแสงธรรมนนท์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ภายหลังการนำเสนอแนวทางการจัดทำแผนแม่บทและการชี้แจงภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน นายดนุชา  พิชยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ชี้แจงแนวทางการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ การจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถจัดทำแผนงาน/โครงการของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561 ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ

ข่าว : ช่อผกา  แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์