ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ 
วันที่ 8 ส.ค. 2561
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ.ก.บ.ภ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็น ประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งมี นายเอนก มีมงคล ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. ในฐานะเลขานุการ อ.ก.บ.ภ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคีการพัฒนาจากทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลางและพื้นที่ให้ข้อคิดเห็นและนำเสนอแผนงานโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2563 โดยใช้แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการพัฒนา 
ในเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด ได้ร่วมนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคฯ สรุปได้ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม รวมทั้งให้เพียงพอต่อภาคเกษตร และการอุปโภคบริโภค โดยการเพิ่มปริมาณการกักเก็บและกระจายน้ำ อาทิ การขุดลอกลำน้ำ ลำห้วย หนอง ก่อสร้างแก้มลิง พัฒนาและปรับปรุงฝาย และประตูระบายน้ำ เป็นต้น

2. การแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ทั้งผู้ด้อยโอกาส เด็ก/เยาวชน และผู้สูงอายุ โดยการป้องกันโรคระบาด และแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ รวมถึงการเป็นเมืองสมุนไพร

3. การส่งเสริมภาคเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ของภาค เน้นการยกระดับคุณภาพ โดยส่งเสริมการปลูกพืชอินทรีย์ พืชปลอดสาร อาหารปลอดภัย และ การรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในรูปของแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุน และยกระดับราคา รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในการสร้างรายได้เกษตรกร

4. การพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสร้างความสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว พัฒนาสินค้า OTOP ในการสร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนได้อย่างยั่งยืน 

5. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่อเงที่ยว การขนส่งสินค้า และการค้าการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุนการขนส่ง อาทิ การขยายถนนเป็น 4 ช่องทางจราจร เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้าชายแดน การศึกษาความเหมาะสม การขยายระบบราง (รถไฟ) จากหนองคายไปยังเลยและบึงกาฬ การศึกษาความเหมะสมการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ เป็นต้น รวมทั้งศูนย์กระจายสินค้า การก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) และการผลักดันให้ภาคเอกชน ดำเนินการระบบขนส่งรางเบา เพื่อตอบสนองการเป็น Smart city เมืองขอนแก่น

6. การเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและพัฒนาด่าน เพื่อการค้าการลงทุน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพด่านชายแดน อาทิ การยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นด่านถาวร

ข้อเสนอจากการประชุมระดมความคิดเห็น สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ อ.ก.บ.ภ จะได้สรุปและประมวล นำเสนอ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธาน อ.ก.บ.ภ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานต่อไป

ข่าวและภาพ : สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์