ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ศ.พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคนใหม่ สศช. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งวันแรก
วันที่ 6 ก.ค. 2561
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโถง อาคาร 1 สศช.
 
พร้อมกันนี้  ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการฯ วันแรก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ ได้สักการะพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ สศช. ณ บริเวณด้านหน้าและภายในอาคารสุริยานุวัตร โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยพระราชโองการดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 155 ง วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 

สำหรับประวัติของ ศ.พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์  โดยสังเขป มีดังนี้ สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Public Administration, Pi Alpha Alpha (National Honor Society for Public Affairs and Administration) และ Ph.D. สาขาการวิเคราะห์นโยบาย การบริหารรัฐกิจ และการเมืองเปรียบเทียบ ที่ Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นๆ ได้แก่ กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.), ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรม (องค์การมหาชน), กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ), กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

นอกจากนี้ ท่านมีประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ อาทิ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์, หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์, ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.), ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ข่าว     วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ    เมฐติญา  วงษ์ภักดี / อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์