ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
คณะนักลงทุนสิงคโปร์ติดตามภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของไทย ณ สศช. 
วันที่ 26 มิ.ย. 2561
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายวิโรจน์  นรารักษ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. เป็นประธานการต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะนักลงทุนจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ นำโดย Dato Seri Dr.Douglas Foo ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี นายมานพชัย  วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูตไทย ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย พร้อมด้วยนางสาวฐิตินันทนา ตันศรีสกุล อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ สิงคโปร์ 
 

สำหรับหัวข้อการบรรยายดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพรวมสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยและความก้าวหน้าการก่อสร้างตามโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของไทย การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคโดยเฉพาะโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก รวมถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุน ตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งเป็นข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุนในประเทศไทย


ในอากาสนี้ คณะนักลงทุนดังกล่าวได้เยี่ยมชมอาคารสุริยานุวัตร ซึ่งในอดีตเป็นบ้านของมหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร นักเศรษฐศาสตร์ท่านแรกของไทย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาประเทศหลายประการ และ สศช. ได้จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิวัฒนาการการพัฒนาประเทศ รวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : ปราณี  ขวัญเกิด / อมรเทพ ศรีประเสริฐ    

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์