ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ปฏิรูปแนวใหม่ ร่วมคิด ร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน
วันที่ 14 มิ.ย. 2561
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  พบสื่อมวลชนในงาน Meet  the Press "ปฏิรูปแนวใหม่ ร่วมคิด ร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน" ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้พูดคุยในประเด็น สำคัญ อาทิ (1) แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนต้องการ 6 ด้าน ได้แก่ แก้จน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย อาทิ ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้ยืนต้นมูลค่าสูง จัดกองทุนสร้างผู้นำชุมชน  แก้เหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคเท่าเทียม อาทิ จัดตั้งสำนักงานบูรณาการลดความเหลื่อมล้ำ แก้โกง สร้างความโปร่งใส อาทิ นำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภาครัฐ มีส่วนร่วมในการปกครอง อาทิ สร้างจิตอาสาพัฒนาการเมือง สภาประชารัฐท้องถิ่น ปฏิรูปราชการเพื่อประชาชน โดยจัดทำระบบ Big Data ภาครัฐ ทบทวนกฏหมายล้าสมัย และสร้างอนาคตไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  อาทิ เน้นการส่งเสริมสตาร์ทอัพ โซลาร์รูฟเสรี การจัดรณรงค์ในสื่อสารมวลชนและบนสื่อดิจิทัล สร้างเครือข่ายป่าชุมชน  (2) โครงการเพื่อประชาชนเข้มแข็งจากฐานราก 15 โครงการที่ดำเนินการได้เสร็จภายใน 6 เดือน  เช่น โครงการยาเพื่อประชาชน กองทุนยุติธรรม พ.ร.บ.ป่าชุมชน และ พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น (3) การปฏิรูปกระทรวงต้นแบบ ในระยะแรก 4 แห่ง ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (4) กิจกรรมการปฏิรูป Reform Together ในระยะแรกได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ และเชิญชวนประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ความคิดเห็น เช่น งาน Future Thailand ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ มั่นคง มั่ง ยั่งยืน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และงาน Kick off Social Enterprise เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 โดยจะมีกิจกรรมต่อเนื่องอีกหลายกิจกรรม

เชิญติดตามชมคลิปวิดีโองาน Meet  the Press "ปฏิรูปแนวใหม่ ร่วมคิดร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน" ได้ตามลิงก์นี้
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2315581968703786&id=2210054575923193 

#ReformTogether #สร้างไทยไปด้วยกัน


ข่าว : รวีวรรณ เลียดทอง
ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์