รายงานภาวะสังคม
รายงานภาวะสังคม ปี 2561
วันที่ 5 มิ.ย. 2561
 
ตัวชี้วัดภาวะสังคม 2561 2560
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
การมีงานทำ (พันคน) 37,361 37,443 37,538 37,647 37,205
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 1.24 1.21 1.22 1.19 1.2
การทำงานต่ำระดับ (พันคน) 336 336 350 271 256
(ทำงานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ที่พร้อมจะทำงานเพิ่ม)        
สัดส่วนกำลังแรงงานตามระดับการศึกษา (ร้อยละ)        
- ประถมศึกษาและต่ำกว่า 45.68 45.80 45.49 45.36 45.06
- มัธยมศึกษาตอนต้น 16.56 16.39 16.38 16.85 16.88
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 12.77 12.64 12.77 12.61 12.75
- อาชีวศึกษา 3.52 3.71 3.60 3.76 3.66
- วิชาชีพชั้นสูง 5.15 4.99 5.22 5.18 5016
- มหาวิทยาลัย 16.32 16.46 16.54 16.25 16.49
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเร่งด่วน (ราย)        
- ปอดอักเสบ 57,835 65,600 53,992 79,748 68,401
- ไข้เลือดออก 4,998 8,020 12,936 20,995 11,238
- มือ เท้า และ ปาก 8,694 15,746 18,248 28,213 7,982
- ไข้หวัดใหญ่ 36,849 20,192 18,930 108,122 50,567
อัตราการก่ออาชญากรรมต่อประชากรแสนคน 142.64 144.83 119.04 133.40 139.27
จำนวนเรื่องร้องเรียน (ราย) 1,766 1,701 2,807 2,304 2,058

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์