ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ครม. เห็นชอบหลักการร่างยุทธศาสตร์ชาติ และให้ สศช. รับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอ ครม. ภายใน 5 มิ.ย. นี้
วันที่ 23 พ.ค. 2561
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมประชุมด้วย
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รับฟังความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ตามขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาของกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 
ร่างยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ข่าว :  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
ภาพ : สำนักข่าวไทย

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์