เรื่องเด่น
ร่าง พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... (ครม. เห็นชอบ 12 มิ.ย. 2561)
 
เสนอความคิดเห็น
คลิกที่นี่ >>>
 
            ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ... และข้อเสนอการปรับโครงสร้าง สศช. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 และให้เสนอร่างดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจพิจารณา นั้น โดยจากการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) ที่ผ่านมา ได้มีการปรับแก้ร่าง พ.ร.บ.ฯ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
   

1. เปลี่ยนชื่อร่างพระราชบัญญัติจาก "(ร่าง) พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ... เป็น "(ร่าง) พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .." พร้อมทั้งปรับ "คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" ให้เป็น "สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเปลี่ยนชื่อ "สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" เป็น "สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อพระราชบัญญัติและโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ทั้งนี้ เนื่องจากชื่อ"สภาพัฒน์" เป็นชื่อที่ใช้กันโดยแพร่หลาย อีกทั้งการบริหารงานในรูปแบบสภาจะทำให้ สศช. มีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ มาเข้าร่วมสนับสนุนการทำงานด้านนโยบายพัฒนาที่มีความซับซ้อนและคาบเกี่ยวหลายมิติได้

2. ปรับรูปแบบการทำงานของคณะกรรมการ โดยให้มี "สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" ทำหน้าที่กำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และให้ความเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานและโครงการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งพิจารณาข้อเสนองบประมาณประจำปีของรัฐวิสาหกิจ และให้สภามีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องเพื่อดำเนินการแทนสภาได้ ในกรณีจำเป็น และมี "คณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแต่ละด้าน" เพื่อทำหน้าที่ยกร่างแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเสนอต่อสภาพิจารณา และให้สภามีอำนาจแต่งตั้ง "คณะกรรมการประสานการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ" ทำหน้าที่วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
3. ปรับชื่อ "สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" เป็น "สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" โดยปรับให้มีหน้าที่สำคัญคือ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามภาวะเศรษฐกิจของโลกและของประเทศ ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ จัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม บัญชีประชาชาติของประเทศตามระบบสากล พิจารณาแผนงานและโครงการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม และของรัฐวิสาหกิจที่มีมูลค่าตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด จัดทำกรอบการลงทุนประจำปีของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม รวมทั้งภายหลังจากหารือกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นควรให้คงหน้าที่การพิจารณาข้อเสนองบประมาณประจำปีของรัฐวิสาหกิจไว้ที่ สศช. ตามเดิม โดยไม่ต้องถ่ายโอนให้กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจำกัดมหาชน ซึ่งต้องมีความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจแบบเอกชน รวมทั้ง สำนักงานอาจแต่งตั้งบุคคลจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นคณะกรรมการชำนาญการในแต่ละด้าน เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ปัญหาการพัฒนาประเทศ ติดตามสภาวการณ์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของโลก และเสนอแนะการกำหนดเป้าหมายระดับนโยบายได้
   
            ในการนี้ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป เพื่อนำเสนอร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบต่อไป
   
 
 

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 5 พ.ค. 2561
   
ดาวน์โหลดเอกสาร
• ร่าง พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... (ครม. เห็นชอบ 12 มิ.ย. 2561)
• หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
• แผนการจัดทำกฎหมายลำดับรอง ของร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....
• รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ... (ซึ่งได้ปรับแก้เป็น ร่าง พ.ร.บ.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ...) ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
• ผลกระทบและความคุ้มค่าจากการตราร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์