ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดกิจกรรมปลุก-ปลูกจิตสำนึก-ปรับเปลี่ยนฐานความคิด มุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร สศช. ครั้งที่ 2
วันที่ 8 พ.ค. 2561
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 นายมนตรี  บุญพาณิชย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลุก-ปลูกจิตสำนึก-ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของประชาคม สศช. ภายใต้โครงการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของ สศช. โดยได้รับเกียรติจากนายพศิน  อินทรวงศ์ นักเขียนระดับ Best Seller ที่มีผลงานเขียนหนังสือธรรมะประยุกต์สำหรับคนรุ่นใหม่กว่า 20 เล่ม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "จิตแห่งความเมตตา ว่าด้วยการพัฒนาปัญญา เมตตา และความตื่นรู้เพื่อสมดุลชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม” ณ ห้องแถลงข่าว สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
รองเลขาธิการฯ กล่าวว่า เรื่องการพัฒนาปัญญา เมตตา และความตื่นรู้มีความสำคัญกับพวกเราทุกคน และเป็นเรื่องใกล้ตัว โดยมีความเชื่อว่าผู้ที่มีธรรมะอยู่ในใจและมีจิตเมตตา จะได้รับผลตอบแทนในสิ่งดีๆ ทั้งต่อตนเองหรือสังคม และจะสามารถเอาชนะได้ทุกสิ่ง นับเป็นโอกาสดีที่ได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ สามารถสร้างแรงบันดาลใจและนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงการสร้างความโปร่งใส การป้องกันปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชันในวงราชการ ซึ่งการมีธรรมะอยู่ในใจและการเข้าใจแก่นแท้ของศาสนา จะสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข รวมทั้งสร้างสมดุลให้กับตัวเรา ผู้ร่วมงาน และสังคมได้อีกด้วย 
สำหรับกิจกรรมปลุก-ปลูกจิตสำนึก-ปรับเปลี่ยนฐานความคิดฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเจริญสติให้เป็นพื้นฐานสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากร สศช. ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมีผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร สศช. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายประมาณ 50 คน ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดกิจกรรมทุกๆ 2 เดือน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สศช. หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เหมาะสม 
ในโอกาสนี้ นางนภัสชล  ทองสมจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองเศรษฐกิจ ได้เป็นตัวแทน สศช. มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรหลังจบการบรรยาย จากนั้นวิทยากรได้เข้าเยี่ยมชมอาคารสุริยานุวัตร ซึ่งในอดีตเคยเป็นบ้านของพระยาสุริยานุวัตร นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของประเทศไทย 

ข่าว  :  พุทธิดา  เชี่ยวชาญพานิชย์
ภาพ :  เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์