ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายแก่ สศช. 
วันที่ 11 เม.ย. 2561
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการ พร้อมมอบนโยบายและติดตามความก้าวหน้าในภารกิจต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมี ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สศช. ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย
 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สศช. เป็นหน่วยงานชี้นำทิศทางของประเทศ ควรให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน 5 ได้แก่
1.  การทำให้ สศช. เป็นคลังสมอง (think tank) ของประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ สศช. มีความแข็งแกร่ง โดยจะต้องทำให้องค์กรมีแรงดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าสู่หน่วยงาน พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยงานวิจัยของ สศช. 
2.  การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือเลขานุการคณะต่างๆ ควรเน้นเข้าร่วมเฉพาะคณะที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ สศช. และกำหนดงานต่างๆ ของ สศช. ให้ชัดเจน
3.  การพัฒนาบุคลากร ควรจัดสรรทุนให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกงานในบริษัทเอกชนในงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
4.  งานจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศ เป็นงานที่สำคัญ ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแล้ว โดยให้เลือกเรื่องที่เห็นว่าสามารถดำเนินการได้ก่อนมาดำเนินการ
5.  การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง สศช. ควรเป็นหน่วยงานหลักหน่วยหนึ่งที่ดูแลเรื่องนี้

ภายหลังจากมอบนโยบายแล้ว รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อลงเผยแพร่ในวารสารเศรษฐกิจและสังคม ของ สศช. จากนั้นได้หารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศ และเยี่ยมชมอาคารสุริยานุวัตร 
 
ข่าว     วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ    เมฐติญา  วงษ์ภักดี / อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์