ยุทธศาสตร์ชาติ
แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูป
 

          ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติให้ความเห็นชอบแล้ว และมอบหมายให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศพิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงาน และเป็นแผนการดำเนินงานของหน่วยงานในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน แล้วส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใน ๓ เดือน นั้น

          สำนักงานฯ ขอเรียนว่า ขณะนี้สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมระบบฐานข้อมูลเพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศบนเว็บไซต์ของสำนักงาน (www.nesdb.go.th) โดยคาดว่าระบบฐานข้อมูลดังกล่าวจะพร้อมใช้งานในต้นเดือนมิถุนายน โดยสำนักงานฯ จะแจ้งให้หน่วยงานทราบในโอกาสแรก เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเข้าระบบดังกล่าวต่อไป

          ในการนี้ หน่วยงานสามารถจัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูป ในระหว่างการจัดเตรียมความพร้อมของระบบ โดยมีรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ปรากฎ
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูป

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์