ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ เห็นชอบให้จัดเวทีเสวนาเพื่อกำหนด Roadmap การพัฒนาภาคเหนือ
วันที่ 30 มี.ค. 2561
เมื่อวันที่  27 มีนาคม 2561 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายเอนก  มีมงคล ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นายโสภณ  แท่งเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ และนางสาวนุชจรี  วงษ์สันต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศช. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

สืบเนื่องจากการประชุม อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ได้เห็นชอบให้มีการจัดประชุมในพื้นที่ เพื่อให้ อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ ได้พบปะกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนา และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการประชุม อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบให้มีการจัดเวทีเสวนาระดับภาค (Northern Forum) เพื่อเป็นเวทีสำหรับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การพัฒนาในมิติต่างๆ รวมทั้งเสนอแนะประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงต่อภาคเหนือ และเป็นโอกาสในการสร้างความเข้าใจแก่ภาคีการพัฒนาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานในระดับภาคแบบบูรณาการและการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งผลจากการจัดเวทีเสวนาระดับภาค (Northern Forum)  จะได้ Roadmap ในการบูรณาการเชื่อมโยงแนวทางตามแผนพัฒนาภาคเหนือให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้แผนงานโครงการที่มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง โดยเฉพาะการกำหนดโครงการที่สำคัญ (Winning Projects) เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคเหนือตรงกับความต้องการของประชาชนและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่

ข่าว : สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ สศช.
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์