ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประชุมร่วมบูรณาการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติสร้างความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
วันที่ 23 มี.ค. 2561
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ศาสตรารย์ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และพลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ได้มอบหมายพลเอก ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์ กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 3 ด้าน ได้แก่ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการบูรณาการยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้านในประเด็นด้านอาหาร น้ำ พลังงาน ที่เป็นทั้งความ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

ที่มาของการประชุมร่วมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ใน 4 ภูมิภาค โดยคณะกรรมการฯ ต้องนำข้อคิดเห็นต่างๆ มาปรับร่างยุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน เพื่อเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยหลายประเด็นมีความทับซ้อนและเชื่อมโยงกันระหว่างยุทธศาสตร์ จึงต้องมีการบูรณาการยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้านร่วมกันดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่าร่างยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 3 ด้าน ไม่มีความขัดแย้งกัน แต่มีความเชื่อมโยงและสอดรับกัน โดยมี "ความมั่นคง” ทั้งด้านอาหาร น้ำ พลังงาน เป็นฐาน พัฒนาไปสู่ "ความมั่งคั่ง” ของประเทศอันเกิดจากการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ไทยเติบโตไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วใน 20 ปี ข้างหน้า ซึ่งเป็นความท้าทาย และ "ความยั่งยืน” บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยประเด็นที่อาจมีความเหลื่อมกันนั้น จะช่วยเสริมและสร้างความยึดโยงระหว่างยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายเฉพาะ เพื่อให้การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเป็นไปอย่างรอบคอบและรอบด้าน ทั้งนี้ ในระยะต่อไปคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะดำเนินการจัดทำแผนแม่บท เพื่อร่วมกันทำงานให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศต่อไป
 
ข่าว : ฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 3 ด้าน และช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์