สถิติผู้เข้าชมเพจ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สศช. ร่วมต้านทุจริต (NESDC Anti-Corruption)
 
   1.) สารจากเลขาธิการฯ และนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สศช. (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
   2.) ประกาศ สศช. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
   3.) ประกาศ สศช. เรื่อง นโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยากรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน
และกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
   4.) กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์และปฏิญาณตน เรื่อง การต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารและประชาคม สศช.
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
   5.) รายละเอียดการขับเคลื่อนเพื่อการป้องกันและต่อต้านการทุจริตใน สศช.
   6.) คลิปการประกาศเจตนารมณ์และปฏิญาณตน เรื่องการต่อต้านการุทจริตของผู้บริหารและประชาคม สศช. ในวันที่ 7 กันยายน 2562
     
 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์