ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ผลการประชุมร่วมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 2 มี.ค. 2561
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)  และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2561 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล  โดยในส่วนคณะกรรมการ ก.บ.ภ. มีนายปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการ สศช. เป็นกรรมการและเลขานุการ  นายเอนก  มีมงคล ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และผู้แทน สำนักงาน ก.พ.ร  กระทรวงมหาดไทย  และสำนักงบประมาณ เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม  สำหรับคณะกรรมการ ก.น.จ. มีนายทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทย เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม

คณะกรรมการ ก.น.จ. ได้พิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2564  และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วนำเสนอคณะกรรมการ ก.บ.ภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ต่อจากนั้น คณะกรรมการ ก.บ.ภ. ได้พิจารณาแผนพัฒนาภาคและกรอบแผนงานโครงการสำคัญ ปี พ.ศ. 2560 - 2564  แผนปฏิบัติการภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามที่คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) ทั้ง 5 คณะ (6 ภาค) ที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนำเสนอ ก.บ.ภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยที่ประชุมมีมติที่สำคัญ ดังนี้

1.1 เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด 76 จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2564  รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด 76 จังหวัดและของกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด  จำนวน 2,399 โครงการ  วงเงินรวม 57,448.516 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณ
ในกรอบวงเงินที่จัดสรรไว้แล้ว (Y1) จำนวน  28,847.976 ล้านบาท  และเกินกรอบวงเงินงบประมาณ (Y2) จำนวน 28,600.539 ล้านบาท  ซึ่งเป็นกลุ่มโครงการที่สำรองไว้ดำเนินการในลำดับความสำคัญต่อไป

1.2 เห็นชอบแผนพัฒนาภาคและกรอบแผนงานโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค ปี พ.ศ. 2560 - 2564  จำนวน 1,195 โครงการ  วงเงินรวม 1,438,122.30 ล้านบาท

1.3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการภาคปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เห็นชอบแผนงานโครงการที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เสนอเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาค จำนวน 1,140 โครงการ  วงเงินงบประมาณ  415,631.57 ล้านบาท
- รับทราบแผนงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาค จำนวน 552  โครงการ วงเงินงบประมาณ 18,459.01 ล้านบาท
- เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงรับข้อเสนอแผนงานโครงการที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดขอให้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาค จำนวน 1,080 โครงการ วงเงิน 298,530.44  ล้านบาท ไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายการทำงาน โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยึดแนวทางพระราชทาน "เข้าใจ  เข้าถึง พัฒนา” บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและตอบสนองความต้องการของประชาชน  นำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่รัฐบาลมอบหมายให้ สศช. ร่วมกับ NECTEC จัดทำขึ้นมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินโดยเฉพาะ
การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน  การพัฒนาและบริหารจัดการเมือง  พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม  การบริหารจัดการด้านความมั่นคง  ลดปัญหาอาชญากรรม ทั้งนี้ ควรดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชน และใช้ประโยชน์ร่วมกัน  โดยเฉพาะการจัดทำและเชื่อมโยงฐานข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data Analytics)  นอกจากนั้นจะต้องปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อประกอบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ

นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาร่วมเป็นกรรมการบูรณาการเชื่อมโยง Agenda-Function-Area  เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ประสานสอดคล้องกันทั้งระบบ

ข่าว : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (สกบภ.) สศช.
ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์