ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดงานครบรอบการสถาปนา 68 ปี “สภาพัฒน์โฉมใหม่ อนาคตก้าวไกล”
วันที่ 28 ก.พ. 2561

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันครบรอบการสถาปนา 68 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานจัดงานวันครบรอบการสถาปนา 68 ปี สศช. "สภาพัฒน์โฉมใหม่ อนาคตก้าวไกล” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยในช่วงเช้า มีพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สศช. 2 คน ได้แก่ นางสาวเมตตา  ราศรีจันทร์ และนายสมพงศ์  เสาร์ทอง พิธีมอบทุนการศึกษา และการแข่งขันกีฬา ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน


ในช่วงเย็น เลขาธิการฯ ได้เป็นประธานการประกาศผลการประกวดบทความ เรื่อง "สภาพัฒน์โฉมใหม่ อนาคตก้าวไกล” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาคม สศช. ได้เสนอแง่คิด มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับ สศช. โฉมใหม่ ประกอบกับแนวคิดการปรับเปลี่ยน สศช. ไปสู่โฉมใหม่ จะต้องทำอะไร อย่างไร และโฉมใหม่นั้นจะส่งผลให้การทำงานและบทบาทของ สศช. ในอนาคตโดดเด่นและนำการพัฒนาประเทศได้อย่างก้าวหน้า เฉียบคม และมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ตลอดจนสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรของ สศช. ในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาประเทศ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กรและสังคมต่อไป ผลการตัดสิน ผู้ชนะเลิศการประกวด ร่วมเขียนเป็นกลุ่ม ได้แก่ นายพิชิตชัย  กิ่งพวง, นางสาวศศิชา  หัวเขา และนางสาวศุจิรัตน์ ธนะพานิช  รองชนะเลิศ 2 รางวัล ร่วมเขียนเป็นกลุ่ม คือ นายสิทธิกร  มนต์มธุรพจน์ และนางสาวสุภาพร ว่องวัฒนสิริ และส่งผลงานเดี่ยวคือ นายพันธสิทธิ เจริญพาณิชย์พันธ์ โดยเลขาธิการฯ ได้สัมภาษณ์ผู้ชนะการประกวดด้วยตนเอง   


สศช. ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2493 ใช้ชื่อว่า "สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ" มีหน้าที่เสนอความเห็น ให้คำแนะนำและข้อชี้แจงต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ต่อมาในปี 2502 ได้ปรับโครงสร้างการทำงานและเปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ” และจัดทำ "แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ” ฉบับแรกขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศตั้งแต่ปี 2504 และในปี 2515 ได้นำกระบวนการวางแผนพัฒนาสังคมมาใช้ควบคู่กับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง จึงเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น "สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” (สศช.) ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 


ปัจจุบันสำนักงานฯ มีวิสัยทัศน์คือ "เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สู่ความสมดุลและยั่งยืน ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพสูง" พันธกิจสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การเป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์ หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก และหน่วยงานความรู้สมัยใหม่


ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี / อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์