ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
AMRO ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจไทย ณ สศช. 
วันที่ 26 ก.พ. 2561
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการต้อนรับและหารือกับ Dr.Jae Young Lee, Lead Economist for Thailand, ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO ในโอกาสติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ (Macroeconomic Surveillance) ตลอดจนรับทราบข้อมูลเชิงนโยบายตามแผนงานของภาครัฐ  เช่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการประมาณการภาวะเศรษฐกิจ ปี 2561 ซึ่ง ดร. วิชญายุทธ ได้ตอบข้อซักถามต่างๆ ของคณะผู้แทนจาก AMRO และกล่าวโดยสรุปว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยกำลังเร่งตัวขึ้นโดยมีแรงขับเคลื่อนมาจากการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจเอกชนที่มีความเข้มแข็งและกระจายตัวมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่าขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยไม่ได้ลดน้อยถอยลงมากเหมือนกับที่หลายฝ่ายเคยวิพากษ์วิจารณ์และเคยปรับลดประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะปานกลางในช่วงก่อนหน้า 


ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจไทยยังรักษาความเข้มแข็งทางด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไว้ได้อย่างต่อเนื่องทั้งเสถียรภาพเศรษฐกิจภาคต่างประเทศและในประเทศ สอดคล้องกับความเห็นของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่างๆ ที่ให้คะแนนด้านเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยในเกณฑ์สูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มเดียวกันและเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทย นอกจากนั้น สัดส่วนหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้และสัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนต่อ GDP ที่หลายฝ่ายเคยจับตามองนั้นได้ปรับตัวลดลง ในขณะที่สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ 


ดังนั้น เมื่อรวมกับมาตรการภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาในช่วงที่ผ่านมารวมทั้งนโยบายและมาตรการในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจในด้านต่างๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ทำให้ปัจจัยเศรษฐกิจภายในประเทศทั้งในด้านการขยายตัวและเสถียรภาพเศรษฐกิจจึงไม่เป็นที่น่ากังวลแต่อย่างใด แต่จะต้องติดตามและประเมินสถานการณ์ปัจจัยภายนอกในด้านความต่อเนื่องในการฟื้นตัวและความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในสหรัฐฯ ที่กำลังเข้าสู่ช่วงของวัฎจักรการขยายตัวที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ว่าจะมีความต่อเนื่องไปอีกเพียงใด รวมทั้งทิศทางการดำเนินนโยบายที่สำคัญๆ ของสหรัฐฯ และการปรับเปลี่ยนการคาดการณ์ของนักลงทุน  


ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ    

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์