ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ศึกษาและสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทยจำแนกตามช่วงอายุ
วันที่ 21 ก.พ. 2561
เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ภายใต้โครงการศึกษาและสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนจำแนกตามช่วงอายุ ซึ่งเป็นโครงการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลที่สายงานเศรษฐกิจมหภาค โดยสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค ได้ริเริ่มให้มีการดำเนินการขึ้น มีบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมแนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญๆ 3 ประการคือ 

ประการแรก เพื่อสำรวจ จัดเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในแต่ละช่วงอายุ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพของฐานข้อมูลด้านการใช้จ่ายระดับประเทศที่จะช่วยสะท้อนสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ประการที่สอง เพื่อนำข้อมูลพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในแต่ละช่วงอายุที่ได้จากการศึกษาและสำรวจในครั้งนี้ไปใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปเชิงพลวัตชนิดแบบจำลองเหลื่อมรุ่น หรือ Overlapping Generation Dynamic General Equilibrium Model ซึ่งเป็นแบบจำลองที่ได้รับการยอมรับอย่างทั่วไปว่าเป็นแบบจำลองที่มีความเหมาะสมสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งในด้านผลกระทบต่อศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวม ผลกระทบต่อขนาดของตลาดในประเทศซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรและรายได้ต่อหัวของคนในประเทศ  ผลกระทบต่อขีดความสามารถในการผลิตที่ขึ้นอยู่กับจำนวนแรงงานและผลิตภาพการผลิตของแรงงาน ผลกระทบต่อโครงสร้างความต้องการสินค้าหรืออุปสงค์ในประเทศที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามโครงสร้างอายุของคนในประเทศ ผลกระทบต่อโครงสร้างการผลิตสินค้าและบริการที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามโครงสร้างอุปสงค์ รวมทั้งผลกระทบสืบเนื่องที่จะมีต่อตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญๆ อื่นๆ โดยเฉพาะโครงสร้างสินค้าการส่งออก โครงสร้างสินค้านำเข้า การออม และการลงทุน รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการของภาครัฐในการดูแลสวัสดิการของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ  

ประการที่สาม เพื่อนำข้อมูล ทั้งข้อมูลที่ได้จากผลการศึกษาสำรวจในครั้งนี้ และผลการศึกษาวิเคราะห์ที่ได้จากการใช้แบบจำลองเหลื่อมรุ่น Overlapping Generation Dynamic General Equilibrium Model ไปใช้ประกอบการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค รวมทั้งการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศต่อไป 
  
ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการสำรวจข้อมูลจากโครงการสามารถสะท้อนความเป็นจริง และเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้กำหนดให้ให้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 5 ภูมิภาค ทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมลฑล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับฟังผลการศึกษาของโครงการ ตลอดจนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์