ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำรายงานการศึกษา “การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน” 
วันที่ 21 ก.พ. 2561
เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เพื่อจัดทำรายงานการศึกษาเรื่อง "การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Strengthening SFIs to Enhance Financial Inclusion)” ณ ห้องประชุม เดช สนิทวงศ์  สศช.

สำหรับหน่วยงานหลักที่เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงดังกล่าว 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยมี ดร.ลัษมณ  อรรถาพิช นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำประเทศไทยของ ADB และ ดร.อธิภัทร  มุทิตาเจริญ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าคณะนักวิจัย พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์