ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เห็นชอบในหลักการร่างแผนการปฎิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน
วันที่ 19 ก.พ. 2561
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ โดยมี ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และนายดนุชา  พิชยนันท์ รองเลขาธิการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในหลักการร่างแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน โดยเห็นว่าในภาพรวมมีความสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น และเห็นควรให้ความสำคัญกับการกำหนดกลไกและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศให้ชัดเจน เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถพิจารณาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 คณะ พิจารณาความเห็นของหน่วยงานภาครัฐต่อรายละเอียดของกิจกรรมการปฏิรูปประเทศและปรับปรุงรายละเอียดตามความเหมาะสม เพื่อส่งกลับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบวิธีการรับฟังความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่เสนอ ซึ่งประกอบด้วย การรับฟังความคิดเห็นในลักษณะกลุ่มย่อยหรือการประชุมปรึกษาหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในระดับภาคจำนวนอย่างน้อย 4 ครั้ง การเผยแพร่ในระบบสารสนเทศ การแสดงความคิดเห็นทางอีเมล (E-mail) สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) เว็บไซต์ การขอความคิดเห็นโดยตรงจากหน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง เป็นต้น โดยมุ่งสร้างการรับรู้ และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนจากทุกภาคส่วน เพื่อรับทราบข้อมูลและข้อเสนอแนะอย่างรอบด้าน ชัดเจน และตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน

ที่ประชุมเห็นชอบการเตรียมการจัดทำแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ประกอบด้วย เรื่องสำคัญ กรอบระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแนวทางของยุทธศาสตร์ดังกล่าว ทั้งนี้ ควรจัดทำแผนแม่บท 1 แผนต่อ 1 ยุทธศาสตร์ ไม่ควรระบุงบประมาณ และไม่ควรระบุกิจกรรมย่อยที่เป็นภารกิจประจำของหน่วยงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทำงานร่วมกับกระทรวงหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนระยะยาวในช่วง 20 ปี ของยุทธศาสตร์ชาติ เช่น แผนพัฒนาพลังงานของกระทรวงพลังงาน และแผนบริหารทรัพยากรน้ำของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นต้น  

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบข้อเสนอในการกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ โดยให้จัดทำเป็นระบบสารสนเทศในการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ และจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลางของภาครัฐ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ไม่เพิ่มภาระให้กับหน่วยงานทั้งในการรายงานผลหรือการติดตามในระดับพื้นที่ รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบการให้ความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้ สศช. พิจารณาจัดส่งเรื่องต่อคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับแผนระดับที่ 3 เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแทนคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประสิทธิภาพในการให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : รวีวรรณ เลียดทอง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์