ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ชาวภาคกลางร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น
วันที่ 16 ก.พ. 2561
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม "รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทยในระยะ 20 ปี ภาคกลาง” และนำเสนอการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,200 คน

จากนั้นเป็นการเสวนาเรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 6 คณะ ได้แก่ พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ศาสตราจารย์ อุดม สุคชินทร กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ  ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ศาสตราจารย์ ธนวัฒน์  จารุพงษ์สกุล ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนายพงศ์โพยม  วาศภูติ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ส่วนภาคบ่าย เป็นการประชุมกลุ่มย่อยจำนวน 6 กลุ่ม ตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคง (2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ครั้งนี้เป็นการจัดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะครั้งที่ 3 โดยจัดไปแล้ว 2 ครั้งที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ส่วนครั้งต่อไปกำหนดจัดที่ ภาคใต้ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา 

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แก่ (1) เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) www.nesdb.go.th (2) เฟสบุ๊ค "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” (3) โทรสาร หมายเลข 0 2282 9149 (4) จดหมาย ส่งมาที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.nesdb.go.th และติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมในภาคเช้าได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดต่างๆ ที่จัดการประชุม รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง


ช่อผกา แก้วใหญ่ : ข่าว
อมรเทพ ศรีประเสริฐ : ภาพ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์