ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น จากประชาชนทั่วประเทศ ช่วง ก.พ. นี้  
วันที่ 2 ก.พ. 2561
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทยในระยะ 20 ปี จากกลุ่มภาคีการพัฒนาในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ประมาณ 2,000 คน (ภาคละ 500 คน) เกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นทั้ง 6 ด้าน และนำมาปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อไป ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ที่มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมี สศช. เป็นเลขานุการ ต่อมาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ได้แก่ (1) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (2) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (4) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ขณะนี้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะ ได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์เบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะต้องนำร่างดังกล่าวให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 8 วรรค 2 ที่กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเมื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ แล้วเสร็จเบื้องต้น เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงต่อไป

การประชุมดังกล่าว กำหนดจัดใน 4 ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น ภาคเหนือ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ภาคกลาง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา 
ศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ ภาคใต้ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา

สำหรับรูปแบบการประชุม แต่ละภาคกำหนดจัดการประชุม 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. โดยภาคเช้า เป็นการกล่าวเปิดประชุมและนำเสนอการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม โดย ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวมยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ภาคบ่าย เป็นการประชุมกลุ่มย่อยจำนวน 6 กลุ่มตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคง (2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แก่ (1) เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) www.nesdb.go.th (2) เฟสบุ๊ค "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” (3) โทรสาร หมายเลข 0 2282 9149 (4) จดหมาย ส่งมาที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม 
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.nesdb.go.th และติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมในภาคเช้าได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดต่างๆ ที่จัดการประชุม รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง

ข่าว : ช่อผกา  แก้วใหญ่


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์