ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ชาวอีสานร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น
วันที่ 5 ก.พ. 2561
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม "รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทยในระยะ 20 ปี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” และนำเสนอการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม ณ โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 600 คน 

ต่อจากนั้น เป็นการเสวนาเรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยผู้แทนคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 6 คณะ ได้แก่ พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง นายวิบูลย์  คูสกุล กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน นายศักดิ์ชัย  อุ่นจิตติกุล กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ศาสตราจารย์ ธนวัฒน์  จารุพงษ์สกุล ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ นายพงศ์โพยม  วาศภูติ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สำหรับภาคบ่าย เป็นการประชุมกลุ่มย่อยจำนวน 6 กลุ่มตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคง (2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งต่อไปกำหนดจัดที่ ภาคเหนือ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ภาคกลาง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ ภาคใต้ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา 

ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แก่ (1) เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) www.nesdb.go.th (2) เฟสบุ๊ค "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” (3) โทรสาร หมายเลข 0 2282 9149 (4) จดหมาย ส่งมาที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.nesdb.go.th และติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมในภาคเช้าได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดต่างๆ ที่จัดการประชุม รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง

ข่าว/ภาพ  : รวีวรรณ  เลียดทอง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์