ภารกิจพิเศษ
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ)
หนังสือแจ้งเวียนจังหวัด กลุ่มจังหวัด ส่วนราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
     
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
เอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     
เอกสารประกอบการประชุม ก.บ.ภ. / อ.ก.บ.ภ.
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ.ภาคเหนือ)
คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ.ก.บ.ภ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง (อ.ก.บ.ภ.ภาคกลาง)
คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออก (อ.ก.บ.ภ.ภาคตะวันออก)
คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (อ.ก.บ.ภ.ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน)
     
สื่อประชาสัมพันธ์
วิดีทัศน์ - บอร์ดนิทรรศการ ในการประชุมประจำปี 2562 ของ สศช.
     
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน (กรกฎาคม 2562)
การประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกลุ่มจังหวัด (ธันวาคม 2561)
เอกสารตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ธันวาคม 2561)
ผลการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนระดับภาค ปีงบประมาณ 2561 (Regional Forum)
แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (กุมภาพันธ์ 2561)
ทิศทางการพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
     
การขับเคลื่อนการพัฒนารายพื้นที่
แม่ฮ่องสอนโมเดล
     
กฎระเบียบ
ประกาศ ก.น.จ. เรื่องยกเลิกประกาศ ก.น.จ. และเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2) (17 พย.60)
ประกาศ ก.น.จ. เรื่องการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) (17 พย.60)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 (17 พย.60)
     
กลไก
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 6 ภาค (อ.ก.บ.ภ.ภาค)
คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ.วิชาการ)
     

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์