2.การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนผังความคิด (Mindmap) แนวทางขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
 
เป้าหมายรวมและเป้าหมายรายยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
วัตถุประสงค์รวมและวัตถุประสงค์รายุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เตรียมพร้อมกำลังคน เสริมสร้างศักยภาพคนในทุกช่วงวัย
สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ
วิจัย พัฒนานวัตกรรม ยกระดับศักยภาพประเทศ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์