เรื่องเด่น
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565)
2.การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (13 กันยายน 2559)
การประชุมประจำปี 2559 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (24 กรกฎาคม 2559)
การประชุมระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ระดับภาค (เมษายน-พฤษภาคม 2559)
สารคดีสั้น ชุดก้าวสู่อนาคตกับแผนพัฒนาฯ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (22 ธันวาคม 2558)
การประชุมประจำปี 2558 ของ สศช. เรื่อง ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) (14 กันยายน 2558)
การประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ระดับภาคและภาคีการพัฒนา (กรกฎาคม 2558)
     
1.การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ฉบับประชาชน
แผนภาพอินโฟกราฟิคนำเสนอสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
แผนผังความคิด (Mindmap) แนวทางขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
แผนภาพอินโฟกราฟิค "แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 : เพื่อคนไทยทุกคน" แสดงประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ จะได้รับจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
PowerPoint ภาพฝันของคนไทยที่ได้จากการประชุมระดมความเห็น Vision Thailand ร่วมกับ OECD เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
หนังสือแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สำหรับนักบริหารเพื่อการพัฒนาประเทศ
วีดีทัศน์ประกอบการประชุมประจำปี 2558-2562 ของ สศช.
     

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์